CONCILIUL VATICAN II

 

CUPRINS:

 

CONSTITUTII

 

1. Constituţia despre liturgie "SACROSANCTUM CONCILIUM"

 

       INTRODUCERE

       Capitolul I: PRINCIPII GENERALE PENTRU REFORMA ŞI PROGRESUL LITURGIEI

              I. NATURA LITURGIEI ŞI IMPORTANŢA EI ÎN VIAŢA BISERICII

              II. EDUCAŢIA LITURGICĂ ŞI PARTICIPAREA ACTIVĂ

              III. REFORMA LITURGIEI SACRE

              IV. CULTIVAREA VIEŢII LITURGICE ÎN DIECEZE ŞI PAROHII

              V. DEZVOLTAREA ACŢIUNII PASTORALE LITURGICE

       Capitolul II: MISTERUL EUHARISTIC

       Capitolul III: CELELALTE SACRAMENTE ŞI SACRAMENTALII

       Capitolul IV: OFICIUL DIVIN

       Capitolul V: ANUL LITURGIC

       Capitolul VI: MUZICA SACRĂ

       Capitolul VII: ARTA SACRĂ ŞI MATERIALUL DE CULT

       Anexa DECLARAŢIA CONCILIULUI VATICAN II DESPRE REVIZUIREA CALENDARULUI  

 

2. Constituţia dogmatică despre Biserică "LUMEN GENTIUM"

 

       Capitolul I: MISTERUL BISERICII

       Capitolul II: POPORUL LUI DUMNEZEU

       Capitolul III: CONSTITUŢIA IERARHICĂ A BISERICII

       Capitolul IV: DESPRE LAICI

       Capitolul V: CHEMAREA UNIVERSALĂ LA SFINŢENIE ÎN BISERICĂ

       Capitolul VI: CĂLUGĂRII

       Capitolul VII: CARACTERUL ESHATOLOGIC AL BISERICII PEREGRINE ŞI UNIREA EI CU BISERICA    CEREASCĂ

       Capitolul VIII: SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, ÎN MISTERUL LUI CRISTOS ŞI AL BISERICII

 

3. Constituţia dogmatică despre revelaţia divină "DEI VERBUM"

 

       Capitolul I - REVELAŢIA

       Capitolul II - TRANSMITEREA REVELAŢIEI DIVINE

       Capitolul III - INSPIRAŢIA DIVINĂ ŞI INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI

       Capitolul IV - VECHIUL TESTAMENT

       Capitolul V - NOUL TESTAMENT

       Capitolul VI - SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN VIAŢA BISERICII

       ÎNCHEIERE

 

4. Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană "GAUDIUM ET SPES"

 

       INTRODUCERE

       EXPUNERE PRELIMINARĂ - CONDIŢIA OMULUI ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

       PARTEA ÎNTÂI - BISERICA ŞI VOCAŢIA OMULUI

              CAPITOLUL I - DEMNITATEA PERSOANEI UMANE

              CAPITOLUL II - COMUNITATEA UMANĂ

              CAPITOLUL III - ACTIVITATEA UMANĂ ÎN LUME

              CAPITOLUL IV - MISIUNEA BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

       PARTEA A DOUA - CÂTEVA PROBLEME MAI URGENTE

              CAPITOLUL I - DEMNITATEA CĂSĂTORIEI ŞI A FAMILIEI ŞI PROMOVAREA EI

              CAPITOLUL II - PROMOVAREA CULTURII

              CAPITOLUL III - VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ

              CAPITOLUL IV - VIAŢA COMUNITĂŢII POLITICE

              CAPITOLUL V - PROMOVAREA PĂCII ŞI CONSTRUIREA COMUNITĂŢII POPOARELOR

       ÎNCHEIERE

 

DECLARATII

 

5. Declaraţie despre educaţia creştină "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"

 

       INTRODUCERE

       INCHEIERE

 

6. Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine "NOSTRA AETATE"

 

7. Declaraţie privind libertatea religioasă "DIGNITATIS HUMANAE"

 

       DREPTUL PERSOANEI ŞI AL COMUNITĂŢILOR LA LIBERTATEA SOCIALĂ ŞI CIVILĂ ÎN MATERIE DE RELIGIE

       Capitolul I - ASPECTE GENERALE ALE LIBERTĂŢII RELIGIOASE

       Capitolul II - LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎN LUMINA REVELAŢIEI

 

DECRETE

 

8. Decret despre apostolatul laicilor "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"

 

       Capitolul I: CHEMAREA LAICILOR LA APOSTOLAT

       Capitolul II: SCOPURILE APOSTOLATULUI LAICILOR

       Capitolul III: DIVERSELE DOMENII DE APOSTOLAT

       Capitolul IV: DIVERSELE FORME DE APOSTOLAT

       Capitolul V: ORDONAREA ACTIVITĂŢII DE APOSTOLAT

       Capitolul VI: FORMAŢIA ÎN VEDEREA APOSTOLATULUI

       ÎNDEMN

 

9. Decret despre Bisericile orientale catolice "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"

 

       I. INTRODUCERE

       II. DESPRE BISERICILE PARTICULARE SAU RITURI

       III. PĂSTRAREA PATRIMONIULUI SPIRITUAL AL BISERICILOR ORIENTALE

       IV. PATRIARHII ORIENTALI

       V. DISCIPLINA SACRAMENTELOR

       VI. CULTUL DIVIN

       VII. RELAŢIILE CU FRAŢII DIN BISERICILE DESPĂRŢITE

       ÎNCHEIERE

 

10. Decret despre ecumenism "UNITATIS REDINTEGRATIO"

 

       INTRODUCERE

       Capitolul I: PRINCIPIILE CATOLICE ALE ECUMENISMULUI

       Capitolul II: EXERCITAREA ECUMENISMULUI

       Capitolul III: BISERICI ŞI COMUNITĂŢI BISERICEŞTI DESPĂRŢITE DE SCAUNUL APOSTOLIC ROMAN

              I. PRIVIRE ASUPRA BISERICILOR ORIENTALE

              II. BISERICI ŞI COMUNITĂŢI BISERICEŞTI DESPĂRŢITE DE SCAUNUL APOSTOLIC ÎN OCCIDENT

       CONCLUZIE

 

11. Decret privind activitatea misionară a Bisericii "AD GENTES"

 

      INTRODUCERE

      Capitolul I - PRINCIPII DOCTRINALE

      Capitolul II - OPERA MISIONARĂ ÎN SINE

            I. MĂRTURIA CREŞTINĂ

            II. PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI ŞI ADUNAREA POPORULUI LUI DUMNEZEU

            FORMAREA COMUNITĂŢII CREŞTINE

      Capitolul III - BISERICILE PARTICULARE

      Capitolul IV - MISIONARII

      Capitolul V - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MISIONARE

      Capitolul VI - DESPRE COLABORARE         

      ÎNCHEIERE

 

12. Decret privind formaţia preoţească "OPTATAM TOTIUS"

    

       INTRODUCERE

       I. ALCĂTUIREA NORMELOR DE FORMAŢIE PREOŢEASCĂ ÎN FIECARE NAŢIUNE

       II. FAVORIZAREA VOCAŢIILOR PREOŢEŞTI

       III. ORGANIZAREA SEMINARIILOR MARI

       IV. NECESITATEA UNEI MAI INTENSE FORMAŢII SPIRITUALE

       V. REVIZUIREA STUDIILOR

       VI. FORMAŢIA PASTORALĂ PROPRIU-ZISĂ

       VII. PERFECŢIONAREA FORMAŢIEI DUPĂ PERIOADA STUDIILOR

       ÎNCHEIERE

 

13 Decret privind misiunea pastorală a Episcopilor în Biserică "CHRISTUS DOMINUS"

    

       INTRODUCERE

       CAPITOLUL I - EPISCOPII ŞI BISERICA UNIVERSALĂ

              I - ROLUL EPISCOPILOR FAŢĂ DE BISERICA UNIVERSALĂ

              II - EPISCOPII ŞI SCAUNUL APOSTOLIC

       CAPITOLUL II - EPISCOPII ŞI BISERICILE PARTICULARE

              I. EPISCOPII DIECEZANI

              II. DELIMITAREA DIECEZELOR

              III. COLABORATORII EPISCOPULUI DIECEZAN ÎN MISIUNEA PASTORALĂ

                     A) Episcopi coadiutori şi auxiliari

                     B) Curia şi consiliile diecezane

                     C) Clerul diecezan

                     D) Călugării

       CAPITOLUL III - COOPERAREA EPISCOPILOR LA BINELE COMUN AL MAI MULTOR DIECEZE

              I. SINOADE, CONCILII ŞI CONFERINŢE EPISCOPALE

              II. DELIMITAREA PROVINCIILOR ŞI ÎNFIINŢAREA DE REGIUNI BISERICEŞTI   

              III. EPISCOPII CU FUNCŢII INTERDIECEZANE

 

14 Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti - "PERFECTAE CARITATIS"

 

15. Decret privind slujirea şi viaţa preoţească - "PRESBYTERORUM ORDINIS"

      

       INTRODUCERE

       Capitolul I - PREOŢII ÎN CADRUL MISIUNII BISERICI

       Capitolul II - SLUJIREA PREOŢEASCĂ

              I. FUNCŢIILE PREOŢILOR

              II. RELAŢIILE PREOŢILOR CU CEILALŢI

              III. DISTRIBUIREA PREOŢILOR ŞI CHEMĂRILE PREOŢEŞTI

       Capitolul III - VIAŢA PREOŢILOR

              I. CHEMAREA PREOŢILOR LA DESĂVÂRŞIRE

              II. EXIGENŢE SPIRITUALE DEOSEBITE ÎN VIAŢA PREOTULUI

              III. MIJLOACE DE TRAI SPIRITUALE ŞI MATERIALE

       Concluzie şi îndemn

 

16. Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială - "INTER MIRIFICA"

 

       INTRODUCERE

       Capitolul I: NORME PENTRU DREAPTA FOLOSIRE A MIJLOACELOR DE COMUNICARE SOCIALĂ

       Capitolul II: MIJLOACELE DE COMUNICARE SOCIALĂ ŞI APOSTOLATUL CATOLIC

       CONCLUZIE

 

ÇTop pf page

 

 

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 

 

Ó Marele Priorat Magistral al Romaniei al OSMTH